ŁYČKOŬSKIJA >

Herbu Treska

ŁYČKOŬSKIJA HERBU:
Herb Treska

 
 
 

ŁYČKOŬSKIJA h. Treska z Łyčkaŭ (Łyczki),

u ziamli ciechanoŭskaj. Paweł syn Sulisława z Łyčkaŭ, archidyjakan vłacłaŭski (Włocławek) 1476 h. i kanonik płocki (Płock) 1485 h. i archidyjakan pułtuski (Pułtusk) 1490 h., jaki žyŭ jašče 1499 h., razam z Tomaszam ŁYCZKOWSKIM, suspadčyńnik Pahastaŭ (Pogąsty) i inšych, atrymaŭ 1478 h. ad kn. Jana Mazowieckaha paćvierdžańnie pryvileju, danaha 1404 h. časam kn. Ziemowita ŭsiamu rodu Lubiewaŭ ci Trzaskaŭ. (W. Semkowicz Mazow. Przyw.)

Jakub ŁYCZKOWSKI z Nabarova (Naborowo), brat ksianza Pawła, starosta zakračymski (Zakroczymy) 1478 - 1480 h., čašnik zakračymski 1494 h., ažaniony z Katarzynaj Kinickaj 1480 h., nabyŭ 1479 h. častku Dłutava (Dłutow) ad Pawła, Adama i Sassina Dłutowskich, skłaŭ testament 20-ho lutaha 1494 h., jaki ŭdava Katarzyna ŭniesła da aktaŭ kansystoryi płockaj 1509 h. U testamencie tym Jakub pryznačaje ekzekutaram svajho brata rodnaha, starejšaha, ksiandza archidyjakana Pawła, pamnažaje svaje achviaravańni ałtaru ŭ Kamianicy (Kamienica), robić roznyja novyja bohapryjemnyja zapisy, paćviardžaje apravu* žoncy, dačkam na pasagi pryznačyŭ 305 dukataŭ na Janušavie (Januszewo) ŭ Jana Lasockaha, sudziejskaha, 20 flaryn. u Irzyka z Krempic i 30 flaryn., synam Pawłu najstarejšamu j Janu zapisaŭ Mochty j častku majomaści z vajennaha ryštunku j koniej, žoncy na ŭtrymańnie siabie j synoŭ małodšych, Mikałaja, studenta, i inšych, i na ichnuju adukacyju pakinuŭ Dłutava, Nabarova (Naborowo), Nabaroviec (Naborowiec) i častku Zdunava (Zdunow) z usimi inventarami i majomaściu. Nie zabyŭsia na sasłužboŭcaŭ i pryjacielaŭ.

Stanisław Trzaska i Wojciech Kościesza z Łyčkaŭ asudžany da padavańnia dvuch krengaŭ vosku kaściołu płockamu 1478 h. Stanisław Kościesza j Piotr z Łyčkaŭ śviedčyli 1508 h. u spravie Szczawińskich u kansystoryi płockaj. Mikołaj, kanonik płocki 1490 - 1505 hh. (Pom. Dz. W. Śr. XVIII 125, 180, 266 i 294; M. 9 f. 122)

Katarzyna, udava pa Janie Zygmuncie Staniszewskim, sudzi varšaŭskim (Warszawa) 1791 hodu. (Deb. Czers. 2 f.113)

* Zapis na žonku (niaviestu) majomaści muža (žanicha) joj u zabieśpiačeńnie, roŭnaja jaje padvojenamu pasahu (u Polskim karaleŭstvie); zapis na žonku (niaviestu) 1/3 nieruchomaj majomaści muža (žanicha) u zabieśpiačeńnie žonki (u VKL).
Adam Boniecki i Artur Reiski. Herbarz Polski.

ŁYČKOŬSKI h. Treska

Pisalisia "z Łyczków", u pav. ciechanoŭskim. Jakub zašlubiony z Katarzynaj Kinickaj u 1480 h. Walenty, syn Jana, u 1557 h. Marcin nabyŭ u 1604 h. viosku Demeszkowce. Stanisław, syn Marka, u 1606 h. Maciej zašlubiony z Zofijaj Zakrzewskaj, a Stanisław z Jadwigaj Mogilnickaj u 1651 h. Pa Wojciechu dačka Magdalena ŭ 1666 h.

Seweryn H. Uruski. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej.
|