Wykorzystywane skróty

  А — Armia
  ADN — Agencja Druku "Nowiny"
  AK — Armia Krajowa
  *ALot — Armia Lotnicza
  AP — Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej
  Ark. — arkusz
  art. — artyleryjski
  ASRR — Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka
  *AU — Armia Uderzeniowa
  AWP — Armia Wojska Polskiego
  AZPS — Armijny Zapasowy Pułk Strzelców
  bat. — batalion, bateria
  biał. — Białoruski
  *bms — batalion medyczno-sanitarny
  bol — batalion obsługi lotniskowej
  *br — brygada
  *brm — brygada moździerzowa
  *brs — brygada strzelców
  b/s — bez stopniu (cywilny)
  *bs — batalion strzelców
  BSRR — Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka
  bzm — batalion zmotoryzowany
  brzm — brygada zmotoryzowana
  c. — córka
  CAMO — Centralne archiwum Ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej
  CAMW — Centralne Archiwum Marynarki Wojennej Ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej
  *CGW — Centralna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej
  *brahc — brygada artylerii haubic ciężkich
  d. — dom
  d-ca — dowódca
  dat. — datowany
  *DAP — Dywizja Artylerii Przełamania
  DKW — Dzielnicowy Komisariat Wojskowy
  *DSF — dostarczenie spożywczo-furażowe
  dp — dywizja piechoty
  *dnpc — dywizjon przeciwczołgowy
  *dn — dywizjon
  *dnm — dywizjon moździerzowy
  DS — Dywizja Strzelców
  dz. — dzielnica
  Dz. — działo
  FB — Flota Bałtycka dwukrotnie odznaczona Orderem Czerwonego Sztandaru
  GDK — Gwardyjska Dywizja Kawalerii
  GDS — Gwardyjska Dywizja Strzelców
  GKC — Gwardyjski Korpus Czołgowy
  gm. — gmina
  *GPA — Gwardyjski Pułk Artylerii
  GPK — Gwardyjski Pułk Kawalerii
  GPS — Gwardyjski Pułk Strzelców
  grb. — grób
  gub. — gubernia
  gw. — Gwardia (-ie) (Gwardyjski)
  gzbrs — Gwardyjska Zmotoryzowana Brygada Strzelców
  im. — imienia
  Inw. — inwentarz
  *kc — kompania czołgów
  k/ch — kołchoz
  KDNS — kursy doskonalenia naczelnego składu RCAC
  kier. — kierownik
  *kf — kompania fizylierów
  *kkmsz — kompania karabinów maszynowych
  *klt — kompania lotniskowo-techniczna
  km — kilometr
  *km — kompania moździerzowa
  kmsz — karabina (-ów) maszynowego (-ych)
  kol. — kolejowy (-a, -e), kolejówka
  *KPP - karabin(-ów) przeciwpancerny(-ch)
  ks — kompania strzelców
  KS — Korpus Strzelców
  KW — Komisariat Wojskowy
  KZm — korpus zmechanizowany (zmotoryzowany)
  LBI — Lotny-badawczy instytut imienia M.M. Gromowa
  *LWF — lecznicze wychowanie fizyczne
  m — metr
  m. — miasto
  miesz. — mieszkanie
  mko — miasteczko
  MKW — Miejski Komisariat Wojskowy
  mł. — młodszy
  m.o. — osiedle typu miejskiego
  niem. — Niemiecki
  NKWD — Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR
  NOW — Narodowa Organizacja Wojskowa
  o. — osiedle
  obk — oddzielny batalion karny
  obkm — oddzielny batalion karabinów maszynowych
  *olebł — oddzielny liniowo eksploatacyjny batalion łączności
  obms — oddzielny batalion medyczno-sanitarny
  *obnw — oddzielny batalion naprawcze-wznawiany
  obr — oddzielny batalion rozpoznawczy
  obrs — oddzielna brygada strzelców
  obs — oddzielny batalion strzelców
  obsp — oddzielny batalion samochdów pancernych
  obsap — oddzielny batalion saperów
  obw. — obwód
  OCP zz — oddzielny ćwiczebny pułk zarządu zaopatrzenia
  odapl — oddzielny dywizjon artylerii przeciwlotniczej
  odd. — oddzielny (-a)
  *odnc— oddzielny dywizjon niszczycieli czołgów
  OKW — Obwódowy Komisariat Wojskowy
  OK SS — obóz koncentracyjny SS
  ON — Okręg Narodowościowy
  ONBIDSA - Ogólnorosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Dokumentacji i Sprawy Archiwnej
  PA — Pułk Artylerii
  *PAS — Pułk Artylerii Samobieżnej
  *PAL — Pułk Artylerii Lekkiej
  *PIG — potężna instalacja głośnikowa
  PC — Pułk Czołgów
  *PCCP — Pułk Czołgów Ciężkich (Przełamania)
  PKPNS — przyśpieszone kursy po przygotowaniu naczelnego składu
  PLM — Pułk Lotnictwa Myśliwskiego
  płd.-wsch. — południowe-wschodni
  płn. — północny (-e), Północ
  płn.-zach. — północno-zachodni (-іe)
  pol. — polski (-a, -ie)
  pom. — pomagier
  pow. — powiat
  POZŁ — powietrzna obserwacja, zawiadomienie, łączność
  pp — pułk piechoty
  ppl — pułk piechoty k.k. Landwehry
  p/p — poczta polowa
  PPSC — przewoźny polowy szpital chirurgiczny
  PS — Pułk Strzelców
  PSM — Palno-Smarowane Materiały
  r. — rok (-u)
  RBL — Rejon Bazowania Lotniczego
  RCAC — Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona
  RFSRR — Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka
  RKW — Rejonowy Komisariat Wojskowy
  *RN — Rada Najwyższa
  r/w — rada wiejska
  rz. — rzeka
  s. — sioło
  s. — syn
  s/ch — sowchoz
  SE — Szpital Ewakuacyjny
  *SG — Straż Graniczna
  SRR — Socjalisryczna Republika Radziecka
  *SLR — Szpital Lekko Rannych
  SSE — Szpital Segregowacyjno-Ewakuacyjny
  st. — stacja
  st. — starszy
  Str. — strona
  strz. — strzelców
  SZC — Stalingradzki Zakład Ciągnikowy
  ul. — ulica
  URSS — Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
  w. — wieś
  woj. — województwo
  woł. — wołost
  WP — Wojsko Polskie (-go)
  *WPP — wojskowo-przesyłkowy punkt
  wsch. — wschódni (-ia), Wschód
  *WW — Wojska Wewnętrzne
  zach. — zachodni, Zachód
  zast. — zastępca
  zauł. — zaułek
  Zb. — zbior
  *zbrs — zmotoryzowana brygada strzelców
  z/ch — Gospodarka Hodowli Zwierząt Futerkowych (zwierochoziajstwo)
  ZPS — Zapasowy Pułk Strzelców