Przedmowa

Z początku r. 1996 przy współudziale współpracowników Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi przygotowują się i ukazują się drukiem tomu z serii "Herbarz szlachty białoruskiej" ("Гербоўнік беларускай шляхты"). Poza tym, są szeroko znane publikacje końca XIX - początku XX wieków herbarzów szlachty oddzielnych terytorialnych jednostek WKL, zawartych po materiałach spraw wywodowych ziemskich sądów praktycznie od razu po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej i okupacji wschodnich terytoriów WKL rosyjskim imperium.

Pełna lista źródeł:

 • "Гербоўнік беларускай шляхты", том I-V, 2002-2018.
 • "Herbarz szlachty prowincyi witebskiej" - "Herold Polski", Krakow - 1899.
 • "Оршанскій гербовникъ" - "Историко-юридическіе матеріалы, извлеченные изъ актовыхъ книгъ губерній Витебской и Могилевской, хранящихся въ центральномъ архивѣ въ Витебскѣ и изданные подъ редакціей и.д. архиваріуса сего архива Дм. Ив. Довгялло", выпуск XXVIII, часть II, Витебскъ - 1900.
 • "Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты" - "Архіварыус": №№6-8, 2008-2010.
 • А. Залівака, серыя "Шляхта Вялікага Княства Літоўскага":
   "Шляхта Магілёўскай губерні. Радаводы. Фасцыкул III", 2013
   "Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга I. Фасцыкул IV", 2014
   "Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга II.", 2017
 • "Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў 2 тамах", 2007.

Na podstawie tych wydań systematyzowałem materiał i przedstawiam Waszej uwadze uporządkowany spis herbów szlachty białoruskiej i herbowych.

Herby szlacheckie były zrekonstruowane po rysunkach, przedstawionych w wydaniach, i adaptowane odpowiednio do reguł współczesnej nauki heraldycznej. Wizerunki niektórych herbów ukazują się w internecie po raz pierwszy.

Ogólne reguły przedstawienia informacji

 • Herby są posortowane według alfabetu.
 • Z wierzchu wizerunku herbu daje się jego nazwa.
 • W dołowi wizerunku herbu, w klamrach, przyprowadzają się alternatywne nazwy, że wspominają się w wydaniach.
 • W przypadku obecności odmienności herbu od klasycznego wariantu, po jego nazwie, wskazuje się skrót "odm." - "odmienny".
 • Dla wygody nawigacji po nazwisku herbowni wskazuje się indeks alfanumeryczny:
   "(tom A, B , W i t.d.)(№ artykuła)" - "Herbarz szlachty białoruskiej",
   "Hw(№ listy)" - "Herbarz witebski",
   "Ho(№ artykuła)" - "Herbarz orszański",
   "Hr(№ artykuła)" - "Herbarz rohaczewski",
   "ZM(№ artykuła)" - "Zalivaka-Szlachta mohylewska",
   "ZW[księga 1 lub 2](№ artykuła)" - "Zalivaka-Szlachta witebska";
   "WKL[tom 1 lub 2](№ strony)" - "Encyklopedia WKL".

Herby szlachty wielkolitewskiej

litery początkowe

A-B

C-H

I-K

L-M

N-O

P-R

S-T