Szlachta guberni mohylewskiej

Rodowody szlachty guberni mohylewskiej
 • Шляхта Магілёўскай губерні

  Радаводы. Фасцыкул III

  Аляксандр Залівака. — Мінск: "Энцыклапедыкс", 2013 — 276 с.


 • ISNB 978-985-6958-59-8

 • Szlachta guberni mohylewskiej

  Rodowody. Fascykuł III

  Alaksandr Zalivaka. — Minsk: "Энцыклапедыкс", 2013 — 276 s.

Komentarze

Do przenosin w roku 1963 Narodowego historycznego archiwum Republiki Białoruś (ówczesnego Centralnego państwowego historycznego archiwum BSRR) do Mińska jego składy znajdowały się w m. Mohylewie. Przed II Wojną Światową znaczna część fundacji Mohylewskiej Deputacji Szlacheckiej została nieodwołalnie stracona (zniszczona przez władze ZSRR). Teraz fundacja 2066 nalicza zaledwie 60 spraw. W związku z tym trzeba rozumieć, że przedstawione w książce dane są nie pełnymi i zawierają informację tylko o części rodzin szlacheckich guberni mohylewskiej.

W książce jest przedstawione 123 rodowodów rodzinnych. Wizerunki albo opisy herbów w publikacji są nieobecne.

Szlachta

 • I — L
 • LI — C
 • CI — CXXIII
Artykuły I — L
# Rodzina Herbu Pochodzenie *)
I Adamowicz Leliwa powiat lidzki
II Adamowicz Leliwa powiat oszmiański
III Onoszko Jacyna powiat orszański
IV Ochocimski ujazd czerykowski
V Baranowski ujazd mścisławski
VI Borodźko-Porszukowski Brodzic ziemia radomlańska 1)
VII Bartoszewicz Nowina ujazd kopyski
VIII Bortnowski Baryczka województwo brzeskie (litewskie)
IX Bies-Korniłowicz Kornic
X Bończ-Osmołowski Bończa województwo mścisławskie
XI Bubel Trzaska województwo mścisławskie
XII Bukinicz Łuk województwo mścisławskie
XIII Wałtazarowicz-Suszyński powiat orszański
XIV Wołczkowicz-Kolenko Kościesza Wołyń
XV Wielamowicz Orzeł 2) województwo mścisławskie
XVI Wieramowicz Królestwo Polskie, migrowały do powiatu orszańskiego
XVII Wołk-Karaczewski województwo mścisławskie
XVIII Wiazmitinów-Wiszowaty Roch II powiat brański
XIX Weraxa (Weraksa) hrabiostwo bychowskie
XX Gowarkowski Rawicz województwo trockie
XXI Galinowski Szeliga powiat oszmiański
XXII Gorszewski województwo trockie
XXIII Hatalski-Walentynowicz ujazd rohaczewski
XXIV Hałkowski Powrótnik 3) województwo mścisławskie
XXV Gauvalt Królestwo Szwecji
XXVI Giedymin Pogoń księstwo żmudzkie, powiat pojurski
XXVII Głowacki powiat bielski
XXVIII Gramsdorf Bielina województwo połockie
XXIX Hrudzina, Grudzina Dulicz powiat wołkowyski
XXX Hryczyna Trąby powiat nowogródzki
XXXI Dobrzański ujazd czerykowski
XXXII Domaracki Kownia województwo mścisławskie
XXXIII Domaradzki (Domaracki) Habdank powiat inowrocławski
XXXIV Dworzecki Nieczaj województwo mścisławskie
XXXV Dziemianowicz Jastrzębiec województwo sandomirskie
XXXVI Dziczkaniec Jelita powiat lidzki
XXXVII Drobyszewski Drobysz wołość czeczerska
XXXVIII Żabka-Potapowicz województwo czernihowskie
XXXIX Żabyk Lubicz województwo trockie
XL Żarno Rogala województwo smoleńskie
XLI Żogło-Hubarewicz Poraj powiat rzeczycki
XLII Żukowski Jastrzębiec powiat wiłkomierski
XLIII Żukowski-Korwin Korwin powiat oszmiański
XLIV Zaleski Dołęga województwo smoleńskie
XLV Zboromirski Ogończyk powiat rzeczycki
XLVI Zienkowicz-Radus
Zienkowicz-Romanowski
Siestrzeniec województwo smoleńskie
XLVII Illinicz Korczak województwo mścisławskie
XLVIII Koźliński Bodziec województwo witebskie
XLIX Kamieński Rola powiat lidzki
L Kamiński Ślepowron Królestwo Polskie
Artykuły LI — C
# Rodzina Herbu Pochodzenie
LI Koniuszewski Jelita województwo sieradzkie
LII Karnicki Habdank Królestwo Polskie, województwo rawskie
LIII Karsztein (Karszten) Królestwo Szwecji
LIV Kosabucki województwo nowogródzkie
LV Kiślak-Stankiewicz Wadwicz powiat mozyrski
LVI Kmita-Ratomski województwo mścisławskie
LVII Krysiewicz powiat orszański
LVIII Kudzinowicz Przyjaciel województwo mińskie
LIX Kurek-Gamrat Sulima województwa sandomierskie, krakowskie, lubelskie
LX Kuczuk-Siestrzeńcewicz Siestrzeniec województwo mścisławskie
LXI Łabuński-Bagnar Zagłoba hrabiostwo bychowskie
LXII Leonowicz-Poraj Poraj ujazd mohylewski
LXIII Lementowicz-Szyłowicz powiat rzeczycki
LXIV Lenartowicz-Długokański Kościesza województwo mścisławskie
LXV Lipski ujazd mohylewski
LXVI Lisowski Lubicz województwo mińskie
LXVII Litawor-Chreptowicz Odrowąż województwo nowogródzkie
LXVIII Łyszczyński Korczak województwo brzeskie (litewskie)
LXIX Ludohoski ujazd mohylewski
LXX Lasocki-Cybulski Prawdzic ziemia warszawska
LXXI Laszewicz powiat orszański
LXXII Markiewicz ujazd mohylewski
LXXIII Marczenko powiat połtawski
LXXIV Maskiewicz Lubicz województwo mścisławskie
LXXV Matulewicz powiat bracławski
LXXVI Moszczyński Nałęcz Królestwo Polskie, województwo płockie
LXXVII Michałowski powiat słonimski
LXXVIII Muraszka Prawdzic województwo nowogródzkie
LXXIX Narkiewicz powiat wiłkomierski
LXXX Naryszko-Paszkiewicz Radwan województwo smoleńskie
LXXXI Niewiński Pogoń rzeczycki powiat
LXXXII Niańkowski-Wojniłowicz województwo nowogródzkie
LXXXIII Poźniak Późniak księstwo żmudzkie
LXXXIV Pankiewicz Godziemba województwo mścisławskie
LXXXV Peslak-Domaszewski Ślepowron powiat oszmiański
LXXXVI Pleskaczewski-Halcewicz Dąbrowa województwo mścisławskie
LXXXVII Putimcew powiat łucki
LXXXVIII Pieczkowski województwo mścisławskie
LXXXIX Pieczkowski Jelita ziemia mazowiecka
XC Romanowicz Lubicz Królestwo Polskie
XCI Sadowski Nałęcz Królestwo Polskie
XCII Sokołowski Pomian Królestwo Polskie
XCIII Sasinowicz-Touścikowicz województwo mścisławskie
XCIV Sosnowski Nałęcz powiat rzeczycki
XCV Świcki Paprzyca województwo mścisławskie
XCVI Święcicki Korwin ziemia drohicka 4)
XCVII Silinicz Doliwa województwo smoleńskie
XCVIII Skorobohaty Jelita powiat orszański
XCIX Stachowski Ogończyk województwo mścisławskie
C Suszyński własnego województwo połockie
Artykuły CI — CXXIII
# Rodzina Herbu Pochodzenie
CI Siencewicz-Jankiewicz Могилёвский ujazd mohylewski
CII Tarasiewicz Tarnawa województwo mścisławskie
CIII Tarbiej własnego z Tatarzynów rosyjskich
CIV Trębiński województwo płockie, powiat bielski
CV Umyruko-Zapolski Pobóg województwo mścisławskie
CVI Wróblewski Ślepowron województwo trockie
CVII Fedorowicz województwo mińskie
CVIII Chojnicki Ślepowron województwo mścisławskie
CIX Chiliński Jastrzębiec ziemia radomlańska
CX Chludziński 5) Charytonowicz 6) województwo łomżyńskie, powiat kolneński
CXI Chłusowicz własnego powiat orszański
CXII Cytowicz powoływały się na Niesieckiego
CXIII Czerkas-Chodosowski Bończa powiat rzeczycki
CXIV Czerniawski Szreniawa województwo brzeskie (litewskie)
CXV Szerepa-Łapicki hrabiostwo czeczerskie
CXVI Szastkiewicz-Szaszkiewicz Szaszkiewicz ziemia rawska
CXVII Szulc-Hulpowski województwo witebskie
CXVIII Szydłowski Lubicz powoływały się na Okolskiego
CXIX Szymkowicz Kościesza województwo mścisławskie
CXX Engelhardt województwo smoleńskie
CXXI Jezierski powiat rzeczycki
CXXII Jankiewicz-Wierzbicki powiat rzeczycki
CXXIII Jewniewicz Junosza województwo smoleńskie

Przygotował i przetłumaczył: J. Łyczkowski


* Administracyjne jednostki terytorialne, wskazane w dokumentach jak region pochodzenia.

1) Prawdopodobnie to jest starostwo radomlańskie.

2) Prawdopodobnie to jest herb Amadej.

3) Herb jest nie zidentyfikowany, prawdopodobnie to rodowa nazwa herbu własnego.

4) Chodzi o województwie podlaskim Królestwa Polskiego.

5) W źródle błędnie wskazano nazwisko Chłudziński.

6) Alternatywna nazwa herbu Charyton.